Регламент

В Националната изложба биенале „Тенец“ могат да участват всички художници, които представят творби, създадени през последните три години и които не са участвали и награждавани в други изложби и конкурси.

+++

Основни цели

Да стимулира интереса към творчеството на Йордан Радичков и към Българския Северозапад.

Да даде възможност за изява в сферата на изобразителното изкуство.

Да разнообрази културния календар на Монтана със значими събития.

Да обогати фонда на ХГ „Кирил Петров“ със стойностни творби, представителни за съвременното българското изобразително изкуство.

Изложбата се провежда в четири раздела: живопис, графика, скулптура и приложни изкуства. Авторите могат да участват с до три творби във всеки раздел.

Максимален размер на творбите 100 (сто) см. Творбите се предават в подходящ за експониране вид. На гърба на всяка от творбите да присъства залепен етикет, съдържащ: име на автора, наименование на произведението, година на създаване, размери, материал, техника на изпълнение, стойност (Приложение 2).

Творбите трябва да бъдат предадени за журиране от 1 до 15 септември в годината на провеждане на изложбата. Задължително към творбата се прилага изцяло попълнена и подписана заявка за участие (Приложение 1), неразделна част, от която са:

приемателно-предавателен протокол;

декларация за приемане условията за участие;

декларация за съгласие за обработване на личните данни на участника за целите на конкурса.

Заявката за участие може да бъде изтеглена от страницата на Община Монтана, www.montana.bg /в раздел „За община Монтана“ – „Култура“/. Данните от заявката се включват в протокола на журито и в публикации във връзка с биеналето.

Участниците в разделите „Живопис“ и „Скулптура“ изпращат творбите си на адрес:

3400 Монтана, ул. „Цар Борис III“ № 19, Художествена галерия „Кирил Петров“

Участниците в разделите „Графика“ и „Приложни изкуства“ изпращат творбите си на адрес:

3400 Монтана, бул. „Трети март“ № 64, галерия „Кутловица“

Оценяването на творбите се осъществява от жури, съставено от представители на СБХ и Община Монтана, назначено със заповед на Кмета на Община Монтана. Изложбата с класираните от журито творби се открива в първия петък на месец октомври в Художествена галерия „Кирил Петров“ и галерия „Кутловица“ – град Монтана и продължава до края на месеца.

+++

Награди

Награда на името на Йордан Радичков от Община Монтана – 3000 лв.

(Присъжда се на произведение, свързано с творчеството на Радичков и духа на Северозапада.)

Награда в раздел „Графика“ – 1000 лв.

Награда в раздел „Живопис“ – 2000 лв.

Награда в раздел „Скулптура“ – 2000 лв.

Награда в раздел „Приложни изкуства“ – 1000 лв.

Награда на СБХ – 1200 лв. Награда за млад автор /до 30 години/ от Сдружение „Приятели на Радичков“ – 1000 лв.

Категории: Новини