РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – МОНТАНА ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТТА СИ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА СЛЕДНИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ: 

Закон за закрила и развитие на културата /ЗЗРК/;
Закон за културното наследство /ЗКН/;
Закон за задълженията и договорите /ЗЗД/;
Закон за меценатството /ЗМ/;
Наредба № Н-00-0001 от 14 февруари 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания;
Наредба № Н-3 от 3 декември 2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности;
​Наредба № Н-6 от 11.12.2009 г. за формиране и управление на музейните фондове;
Наредба № 4 от 12 юни 2015 г. за условията и реда за осъществяване на дейностите по консервация и реставрация на движими културни ценности;
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Монтана и др.