(РИМ-МОНТАНА) ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

(РИМ-МОНТАНА) ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

Цялостната дейност на РИМ-Монтана през календарната 2023 г. е проследена в основните тематични полета, предпоставени от новата действаща дефиниция на ИКОМ[1] за същностните характеристики на музейната институция и действащото българско законодателство[2].

През 2023 г. промяна в музейния статут няма. РИМ-Монтана продължава да е музей с общ профил – съхраняваните музейни единици и дейността му обхващат различни области на знанието и изкуството, а в основния му фонд са включени различни по своята класификация културни ценности. Не е променен и териториалният обхват на неговата дейност – област Монтана.

Музеят продължава да е второстепенен разпоредител с бюджет и да се финансира като делегирана държавна дейност. След проведен конкурс за „директор“ заради изтекъл 5-годишен срок от заемане на длъжността, конкурсът е спечелен от предишния директор – доц. д-р Ваня Иванова, която остава на длъжността за нов, петгодишен мандат.

През 2023 г., РИМ-Монтана също е с абонамент за специализирана научна периодика – общо 17 списания, сред които „Българска етнология“, „Български фолклор“, „Будител“, “Bulgarian Historical Review”, „Исторически преглед“, „История“, „Култура“, „Минало“, “National Geographic, България“, „Проблеми на географията“, “Scripta & Scripta”, „Християнство и култура“, „Списание 8“ . С любезното съдействие на акад. Янчо Иванов, РИМ-Монтана получава безплатно и през 2023 г. периодичните издания на Академичното издателство на БАН – „Природа“, „Списание на БАН“ и „Техносфера“.

През 2023 г. библиотечният фонд се увеличава с общо 270 тома научна литература (без да се брои получаваната като абонамент периодика). Това са монографии, сборници със специализирани изследвания, включително специализирана периодика, каталози, албуми, речници и граматики. Закупените издания са 209 броя на обща стойност от 4746,50 лв. Набавянето на научни издания продължава да е предпоставено от стремежа за доколкото е възможно пропорционално разпределение в тематичния обхват на всички музейни отдели.

Към предлаганите от РИМ-Монтана сувенирни артикули се прибавят няколко нови – тениски, шапки, порцеланови чаши, ключодържатели и чадъри, с изображения на музейното лого и/или по-интересни експонати.

През календарната година са закупени: 22“ тъч дисплей (интерактивен киоск), 2 лаптопа, нова компютърна конфигурация с периферия, 2 мултифункционални лазерни устройства (принтер, скенер, копир), 2 скенера – формат А4, 1 скенер – формат А3, 2 фотоапарата и 2 фотообектива, 5 безжични микрофона, нова озвучителна система, 1 шредер.

Във фондохранилище FI са подменени нови 2 прозореца, монтиран е климатик и с помощта на PVC плоскости е обособено помещение за работа на фондохранителя при по-неблагоприятни атмосферни условия.

Цялостен ремонт е направен в административната сграда на „Михайловата къща“ – сменени са прозорците и вратите, изградена е нова ел. инсталация, стените са шпакловани и боядисани, поставен е ламиниран паркет. Закупени и монтирани са нови мебели и офис обзавеждане в административната сграда на музея и Експозиционната зала, в ХГ “Кирил Петров“ са поставени нови паник брави – 2 броя на двете врати.

В административната сграда на музея са подменени всички плоскости на окачените тавани, поставени са нови панели с LED осветление във всички стаи и нова врата с паник брава.

В ХГ „Кирил Петров“ са подменени част от лампите, поставени са две нови лампи над входа на галерията, две нови паник брави  и е монтирана външна рампа, с която да се осигури безпрепятствен достъп до галерията за хора с двигателни увреждания.

3% -то  СБКО  отново е под формата на ваучери за храна.

Предстои закупуването на служебен лек автомобил с преходния остатък от 2023 г.

Билетите за вход и беседите са с нови цени, предвид факта, че не са променяни от 2000 г. Входните такси са удвоени (единичният билет за посещението на всяка експозиция става 2,00 лв. за възрастни), беседата на български език е с нова цена от 5,00 лева, а на английски – от 8,00 лв.

През изтеклата календарна година, заплатите на работещите в РИМ-Монтана са повишавани два пъти с по 10%, общо – с 20%, но по никакъв начин не могат да достигнат тези на работещите като учители в образователната сфера. Крайно негативен факт, който не позволява на музейната институция да привлече ерудирани и квалифицирани специалисти – историци, които да се изградят и утвърдят като компетентни музейни експерти.

„Кадровите“ и структурни промени през 2023 г. са в по-ограничен размер в сравнение с предходни години – назначен е нов уредник в отдел „Фондове“ заради излизането в отпуск по майчинство на работещата като уредник в отдел „Етнография“, заемащата длъжността „чистач“ е преназначена като „информатор – хигиенист“, а длъжността „½ домакин“ също е трансформирана в  „½информатор – хигиенист“ и е назначена нова служителка. В щатното разписание на РИМ-Монтана е включена нова длъжност „експерт информационни технологии в музей/художествена галерия“, която също е заета от новопостъпил работещ.

От 1 октомври 2023 г., Мариус Георгиев – уредник в отдел „Най-нова история“ е зачислен като редовен докторант към ИБЦТ след успешно издържани кандидат-докторантски изпити. Габриела Николова – екскурзовод, е приета за студент – задочно обучение, специалност „История“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

По отношение на „традиционния“ документооборот и през 2023 г. продължава даването на справки по искане на различни районни полицейски управления за не/извършена идентификация и регистрация на ДКЦ в РИМ-Монтана; докладни записки и официални писма с адресати община Монтана, министерства и официални държавни институции на регионално ниво. Цялата визирана кореспонденция е в пряка връзка с основните видове музейна дейност.

През 2023 г. музейните специалист са изготвили 2 специализирани историко-археологически експертизи за нуждите на досъдебни производства. .  

Новият музеен сайт www.montanahm.eu се допълва редовно в рубриката „Новини“. Всички нови артикули на РИМ-Монтана – печатни издания или сувенири, също се „качват“ своевременно във функциониращия от 2022 г. on-line магазин.

Направени са 558 пълни записа на музейни единици от Основния фонд на отдел „Етнография“ в специализирания софтуер за управление на музейните колекции с доставчик РС ТМ. С това на практика стартира планираната дигитализация на музейните фондове в РИМ-Монтана

Последващото изложение предлага систематизирана информация за извършеното в РИМ-Монтана през календарната 2022 г. в съответствие с общоприетата диференциация на основните видове музейна дейност. 

1. Събирателска работа. През 2023 г. основната част от новопостъпилите предмети в музейните фондове продължават да са дарения. За пореден път се откроява високият процент на артефактите, предоставени на РИМ-Монтана за завеждане във фондовете му след приключили съдебни дела, наред с предизборните материали от парламентарните и местни избори `2023.

Отново, за нуждите на ХГ „Кирил Петров“ (отдел „Художествен“ на РИМ-Монтана) са направени откупки – местни творци предоставят по свой избор свое произведение в сферата на изобразителното изкуство. Закупени са картини – живопис: 13 броя, 1 скулптура  и 2 творби в сферата на приложното изкуство. Останалите са дарения: най-голям е броят на тези, предоставени от участници в биенале „Тенец“, наред с отличените финалисти[3] от биеналето, заедно с наградените детски рисунки от международния конкурс „Тъпан бие, хоро се вие“.

Продължава попълването на колекциите от медални емисии монети, пощенски марки и първодневни пощенски пликове. Наред с по-традиционни колекции от типа на „Празнична медална емисия“ („Честита Коледа“, „С много любов“, „Честит 8 март“) и „Български колекционерски клуб“ – с представени постижения, традиции, открития на България, значими не само за българите, но и за света“ и досъбраната „Животът на Христо Ботев“, се появяват и нови. Това са:

 • „Спомени на колела“ емблематични марки автомобили от епохата  на социализма, които „връщат в дните на първите български автоемоции“;
 • „Древен Египет“ – изображенията върху 12 монети (медно-никелова сплав с черно оцветяване и позлата) показват ключови персонажи, артефакти и места от времето на великата империя;
 • „България“ – лимитирана колекция, сребро. Подбраните личности и събития – според авторския замисъл – „еднозначно и категорично възвеличават България и водят българите към гордост и родолюбие“. Използвана е специфична, иновативна технология Silver shadow – лазерна обработка в нанорежим и детайлно оцветяване на светлосенки върху висок релеф;
 • 20 лева, емисия 1885 г. и 100 лева, емисия 1887 г. – в настолни акрилни рамки, изработени от златен прах. Това са реплики на първата българска банкнота и най-рядката столевова банкнота, емитирани досега в Третата българска държава;
 • „Колекция за милиони“ – реплики на най-ценните монети в света (мед с покритие от злато).

Преобладаващата част от описаните по-горе монетни колекции, медална емисия (закупени за общата стойност от 4893,00 лв.) са с подчертано утилитарни функции – ще се превърнат в част от бъдеща образователна програма на музея. Проекто-програмата ще в пряка връзка с конкретното учебно съдържание по История и цивилизации в V и VII клас, а също така ще разчита и на on-line ресурси.

По-голямата част от 38-те закупени пощенски марки са предизвикващи интерес колекционерски издания, както с тематичната си насоченост, така и със своето външно, структурно оформление (в блок, в серия от две марки или карнетка от четири). Филателната колекция на РИМ-Монтана е попълнена с още 11 първодневни пощенски плика.

Не е изоставено събирането на артефакти за готвената от РИМ-Монтана, временна пътуваща изложба с работното заглавие „Международните празници на духовите оркестри „Дико Илиев“ в град Монтана и културната история на България“.

2. Фондова дейност.

През 2023 г. Идентификационната и Фондовата комисии в РИМ-Монтана провеждат по две заседания. След изготвяне на нормативно задължителните експертни заключения, в музейните фондове са инвентирани общо 569 артефакта. Разпределението им по отдели, е както следва:

  Отдел на РИМ-МонтанаОсновен  фондНаучно-спомагателен фондОбщо
Археология37169206
История на България XV – XIX век72330
Етнография044
Нова история21113
Най-нова история0259259
Художествен (ХГ „Кирил Петров“)57057
ОБЩО103466569

По искане на община Георги Дамяново е извършена идентификация на артефакти от бившата музейна сбирка в с. Копиловци, с цел нейното „узаконяване като обществена колекция“. Идентификационната процедура е изготвена в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 16 февруари 2021 г. за реда за извършване на идентификация на движимите културни ценности и за водене на регистри на движимите културни ценности (ДВ, 17/2021).

В изпълнение на специална заповед на директора на музея, Научният архив на РИМ-Монтана е предаден от уредничката в отдел „Археология“ на заемащата новата длъжност „експерт информационни технологии в музей/художествена галерия“. Коректно и старателно продължава да се поддържа и Учрежденският архив на музея.

Извършена е ежегодната задължителна инвентаризация, при която са проверени музейните единици, изработени от благородни метали и скъпоценни камъни, или украсени с тях (чл. 30, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 4, и ал. 3 от Наредба № Н-6 от 11 декември 2009 г. за формиране, управление и идентификация на музейните фондове (ДВ, бр. 2/2010, изм. и доп.).

Уредничката в отдел „Археология“ е написала 4331 фиша.  

3. Експозиционна дейност.

През 2023 г. в ХГ „Кирил Петров“ са подредени общо 12 временни изложби и още две, извън експозиционните пространства на РИМ-Монтана.

Към вече споменатите по-горе „Образът на Васил Левски в творби на български художници от фонда на РИМ-Монтана (февруари – март) и „Пътят на писаните яйца“ (април – май), трябва да се добавят:

 • „Новопостъпили творби във фонда на ХГ „Кирил Петров“ (януари – февруари).
 • Образът на Васил Левски в изобразителното изкуство и литературата“ (февруари – март).
 • „Приложни изкуства“ – представени са различни творби, които са собственост на ХГ „Кирил Петров“. Това са стенни декоративни пана и рисувана коприна в техника „Батик“, отнасяни към т.нар. „художествен текстил“; керамични пана и съдова декоративна керамика; дърворезба и дървопластика; приложна графика (плакати и запазени марки); цветни илюстрации; мозайки; стенография и театрален костюм; металопластика и художествена фотография (март).
 • Избрани творби от пленерите по живопис, провеждани в град Монтана през 90-те години на ХХ и първото десетилетие на XXI век (март – април).
 • „Пътят на писаните яйца“ – гостуваща изложба на ИМ-Велинград (април – май).
 • Изложба „Пейзажна живопис“ на Стефан Кирков (юни).
 • „Фотодесант“ – изложба на военния фотограф Вилхелм Йоцов (юни).
 • „Бунтът на духа“ – изложба от репродукции на снимки, отпечатани върху картон, които представят 60-те и 70-те години на XIX век, свързани, както с „еволюционното“, така и с „революционното течение“ в национално-освободителното движение от епохата на Българското Възраждане. Изготвена е от Национален музей „Васил Левски“ – Карлово, в сътрудничество с фондация „Васил Левски“ и РБ „Л. Каравелов“ – Русе. Проектът е осъществен с финансиране от МК (юли).
 • „Душата ми в храма“ – трета самостоятелна изложба на Вълчан Петров (септември).
 • Наградени творби от биенале „Тенец“. Издание 2023 (октомври).
 • „Есенна изложба. Живопис от фонда на ХГ „Кирил Петров“ (ноември).
 • „Красотите на Северозапада“, фотоизложба на Младежки център – Монтана.

Наред с вече изброените, би следвало да се отбележат още две изложби, аранжирани извън експозиционните пространства на РИМ-Монтана, но в пряка връзка с дейността на работещите в него.

Първата е открита на 7 ноември в ХГ „Илия Бешков“ – Плевен. Това е временната мобилна изложба „Тъпан бие, хоро се вие“ – една изложба от детски рисунки и много гледни точки от различни части на света“.

Втората е фотоизложбата „Празнична Монтана“, подредена във фоайето на Общинския младежки дом в града. Снимките са на Милен Цветанов – ученик в ФСПГ „Васил Левски“. Отпечатването на фотографиите, тяхното подреждане и изготвянето на анотациите става възможно благодарение на РИМ-Монтана и от началото на новата календарна година, фотоизложбата ще стане част от Научния архив на музея.

През календарната 2023 г. започва да се работи по изтъкаването на малки пана, показващи отделни орнаменти и мотиви, характерни за ‚чипровския килим“. Те ще бъдат поставени в „Михайловата къща“, като последен, завършващ етап от работата върху „узаконяването“ на отдавна подредената временна изложба „В света на баба и дядо“ като „постоянна експозиция“.

Отново в пряка връзка с експозиционната дейност, РИМ-Монтана предоставя информация по искане на РИМ-Русе за съхранявани предмети, репрезентативни за т.нар. Trench art (букв. „изкуство от окопите).

Броят на посетителите в експозиционните пространства на РИМ-Монтана през 2023 г., е както следва:

Музеен обектПосетителиОбщ бройБеседи
До 7 годиниДо 18 годиниВъзрастниЧужденци
Експозиционна зала4623970942103628
ХГ „Кирил Петров“67346834012471
Мих. къща и Лапидариум410321503220
ОБЩО117688175842206529

През 2023 г. продължава участието работещи в РИМ-Монтана в различни обучения или проектни инициативи. 

Представители на РИМ-Монтана присъстват на две еднодневни регионални събития за област Монтана, целящи „Повишаване на информираността и изграждане на капацитет за участие на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на планове за управление на НАТУРА 2000“ през юни и септември.

Ежегодно обучение, организирано от „СТМ 2002“ ЕООД – град Монтана за повишаване квалификацията по БЗР, ХТ и ПО на ръководните длъжности и органите по БЗР. Разгледани са следните теми:

 • Противоепидемични мерки за КОВИД – 19.
 • Обучения на ръководния персонал и ОБЗР.
 • Периодични измервания по ел. безопасност и фактори на работната среда.
 • Анализ на здравословното състояние на служителите с оглед необходимостта от подобряване условията на труд.
 • Профилактични прегледи, здравословно състояние на работещите и условията на труд.

Трима музейни специалисти присъстват на еднодневно обучение, организирано от териториалната дирекция на Държавна агенция „Архиви“. Представена е система за е-архивиране на учрежденски документи.

През 2023 г., нов уредник от РИМ-Монтана (Мариус Георгиев) е включен в Обучителен онлайн семинар по проект „Представяне и интерпретиране на живите наследства в музеите“, организиран от Регионален Център на ЮНЕСКО – София.

В периода 18 – 19 декември, почти всички работещи в РИМ-Монтана вземат участие в организираното от музея обучение „Музейната институция и ЗКН“. Обучението се провежда в гр. Вършец, като основен компонент от успешно реализиран вътрешно институционен проект  за team-building.

През 2023 г. научно-изследователската и научно-популяризаторска дейност на музейните специалисти се материализира в:

 • студии – 5 броя (4 публикувани и една под печат);
 • статии – 2 броя;
 • участие в научни форуми – общо 4 изнесени доклада в национална научна конференция;
 • 5 научно-популярни публикации в специализираното периодично издание на музея – в-к „Исторически бюлетин“, пореден трети брой, с научно рецензиране.
 • участие в национална кръгла маса;
 • представяне на две новоизлезли научни монографии в експозиционните пространства на музея и една брошура, в която очевидец описва самозащитата на Чипровци по време на Междусъюзническата война;
 • издаване на  два каталога (в общо три тома), представящи избрани творби от фонда на ХГ „Кирил Петров“.

По вече утвърдена традиция се следи за задължителното съобразяване със Закона за авторското право и сродните му права.

През цялата календарна 2023 г. в РИМ-Монтана продължава да се работи по изготвянето на нови научни паспорти в отделите „Археология“, „История на България XV – XIX век“, „Най-нова история“ и отдел „Художествен“ (ХГ „Кирил Петров“), макар че в някои отдели техният брой продължава да е символичен.

През 2023 г. се наблюдава и друга крайно негативната тенденция, датираща от преди повече от десетилетие, а именно: назначени в РИМ-Монтана уредници да участват единствено и само в организирани от други музеи археологически проучвания и през останалата част от годината да нямат друг тип научно-изследователска дейност.

Макар че, в сравнение с предходната 2022 г., „чисто“ научните публикации на музейните специалисти от РИМ-Монтана намаляват, се увеличат научно-популярните. Същевременно редукцията в количествено отношение не е драстична и не би следвало да се отчита като поредна негативна тенденция. През 2023 г. се касае за:

 • Научни студии и статии, изготвени от работещите в РИМ-Монтана, които са публикувани в сборници с научни изследвания или са под печат: 
 • Иванова, Ваня. „Музей на Септемврийското въстание 1923 година“ в град Михайловград (1953 – 1963). За една вече несъществуваща музейна реалност, пречупена през ползите от историята и вредите от идеологизацията на историческото знание в НРБ. В: Ползата от историята. От Античността до наши дни. Сборник с доклади от международната научна конференция „Ползата от историята (от Античността до наши дни)“, посветена на 300-годишнината от рождението на Паисий Хилендарски и 260-годишнина от написването на „История славянобългарска“. Том II. Възраждане и модерност. Рецензенти: проф. дин Л. Спасов и доц. д-р Д. Парушева. Пловдивско университетско издателство. Пловдив, 2022, с. 348 – 374; ISВN 978-619-7663-45-7.

Непознатият Северозапад. Сборник доклади от Четвърта регионална краеведска конференция. Монтана, 2 ноември 2022 г. Регионална библиотека „Гео Милев“ – град Монтана. Издателство „Полимона“. Монтана, 2023; ISВN 978-619-7190-93-9. В цитирания сборник, като студии или статии, са отпечатани докладите на:

 • Йорданов, Даниел. Антиминс от фонда на РИМ-Монтана, битувал в църквата „Св. Николай“, с. Долна Вереница, с. 9 – 30.
 • Георгиев, Ценко. Един живот, отдаден на другите. Спомени на учителката Ангелина Бонева в пет тетрадки от фонда на РИМ-Монтана, с. 111 – 124.
 • Иванова, Ваня. Военни паметници като „места на памет“ в град Монтана (1940 – 1995), с. 187 – 264.
 • Георгиев, Мариус. Участие на жители от Михайловградска околия във втория етап на построяването на шосеен път в Прохода на републиката/Хаинбоаз през периода 1 май – 15 ноември 1947 г., с. 265 – 278.

В списание „Пловдивски исторически форум‘ е изпратена студия на доц. д-р Ваня Иванова в обем от 37 страници, форматирана съобразно техническите изисквания на редколегията за оформяне на изпращаните материали. Заглавието е „За един модел „чипровски килим и развитието на чипровското килимарство“, като илюстративен материал са приложени 48 изображения.

 • Участие в научни форуми:

Музейни специалисти от РИМ-Монтана вземат участие в поредната пета национална научна конференция, организирана от филиала на ИБЦТ – БАН в областния град.  През 2023 г. научният форум е под надслов „Българският Северозапад – просвета и култура“. По вече утвърдена традиция, РИМ-Монтана е съорганизатор, като петото „издание“ на конференцията се провежда в Експозиционната зала на ул. „Граф Игнатиев“ № 3, на 2 юни 2023 г. Работещи в музея изнасят следните доклади:

 • Георгиев, Мариус. Развитие и дейност на Народно читалище “Цеко Тодоров” – село Гаврил Геново през периода 1954 – 1969 г.
 • Иванова, Ваня. От „Музей на Септемврийското въстание 1923“ в Михайловград до Регионален исторически музей – Монтана: институционални трансформации и опити за деидеологизация (1977 – 2006).
 • Йорданов, Даниел. Музейна колекция старопечатни богослужебни книги от отдел ,,История на България XV-XIX век“ на РИМ-Монтана: ценен източник за историята и културата на регион Монтана.
 • Димитрова, Десислава. Дарителите в отдел “Етнография“ и дарителството като тенденция в РИМ – Монтана през периода 2000-2022 г.

5. Научно-популярни публикации:

5.1. Научни статии в собственото периодично издание на РИМ-Монтана. Става въпрос за трети брой на вестник „Исторически бюлетин“, с ISSN 2738-8263. Отново е отпечатан във формат А3., върху гланцирана хартия, с цветни изображения. Автори на 6-те статии са:

 • Аспарухова, Петя. Слънчеви часовници от римската епоха в района на град Монтана, с. 1, 6.
 • Иванова, Ваня. Един модел „чипровски килим“ и няколко въпроса от различно естество; с. 1, 2, 3.
 • Йорданов, Даниел. Някои малко известни факти, свързани с третото издание на Софрониевия „Неделник“ – „Евангелие поучително“ от 1865 г., прегледано и поправено от Атанас Гранитски, с. 4 – 5.
 • Георгиев, Ценко. Печатарството в ранните години на град Фердинанд – един експонат от фонда на отдел „Нова история“ – печатарска преса, с. 6.
 • Георгиев, Мариус. Един интересен фотоапарат, произведен от „Kamera Wekstßtten”, с. 7.
 • Пенков Николай и Венцислав Томов. Георги Павлов – Павлето (1913 – 1995), с. 8.

5.2. Каталози, представящи колекциите на ХГ „Кирил Петров“ (отдел „Художествен“ на РИМ-Монтана).

Със собствени финансови средства на РИМ-Монтана и предпечатна подготовка направена от работещ в музея (В. Томов, „организатор изложби и събития“) е издаден каталог, представящ временната мобилна изложба на РИМ-Монтана „Тъпан бие, хоро се вие – една изложба от детски рисунки и много гледни точки от различни части на света“, с ISBN 978-619-92393-0-8.

Полиграфическото оформление на печатното издание не е традиционно – представлява отделни листове формат А3, сгънати на две части, които стават едно книжно тяло, след като са завързани по подходящ начин със сатенена панделка. Това позволява добавяне на нови листове след всяко следващо издание на международния конкурс за детска рисунка „Тъпан бие, хоро се вие“. Конкурсът е съпътстваща проява на международните празници на духовите оркестри „Дико Илиев“, организирани през година от община Монтана.

В първата, тематично обособена част на визирания каталог са представени основните техники за рисуване или изработване на артефакти от различни материали (хартия, платно, текстил, керамика, дърво и други), онагледени със съответни детски творби, спечелили призови места в различните възрастови групи. Следват наградените творби, като от всяко издание на конкурса „Тъпан бие хоро се вие“, те са отпечатани върху отделен лист хартия. Цветното изображение е съпътствано от пояснителни надписи, представящи участника с неговите три имена, възраст, училище, школа по изобразително изкуство и държава.

 През 2023 г., с финансиране от МК, спечелено от РИМ-Монтана след участие в обявена конкурсна сесия, е отпечатан двуезичен каталог „Избрани творби от фонда на Художествена галерия „Кирил Петров“, в два тома, с предговор и анотации на български и на английски. Двата тома са обособени като Част I и Част II, които съдържат произведения на:

Част I. Стари майстори. Съвременна живопис. Part I. Old Masters. Contemporary Painting. Монтана. Montana, 2023; 108 страници. ISBN 978-619-92450-1-9.

Част II. Приложни и изящни изкуства. Applied and Fine Arts. Монтана. Montana, 2023; 96 страници; ISBN 978-619-92450-2-6.

Включени са общо 400 твори, а в първия том кратък предговор представя накратко историята на галерията.

Новоиздаденият каталог е представен официално в ХГ „Кирил Петров“ пред местната общественост и регионалните масмедии на 21 април 2023 г.

Това луксозно издание се появява след повече от 20 години, откакто излиза  предишното и единствено дотогава от този тип, но с много по-малко творби и по-лошо техническо оформление. Благодарение на новоиздадения двутомен каталог, художествената галерия в Монтана, вече разполага с нова възможност да представя и популяризира по-пълно и цялостно своите колекции.

Каталогът се оказва с полифункционална употреба. Ще се използва пълноценно като подходящо помагало в образователната музейна програма, предлагана от ХГ „Кирил Петров“. Ще е полезно пособие и за специалисти в сферата на всички визуални изкуства. Продажбата му ще увеличи собствените приходи на РИМ-Монтана и ще спомогне за популяризирането на целия регион като интересна и по-слабо позната туристическа дестинация.

5.3. Самозащитата на селото Чипоровци срещу сръбско-румънското нашествие през 1913 година. Из дневните бележки на Ставри Попов. Второ издание, подготвено и финансирано от РИМ-Монтана. Предговор, адаптация на правописа и приложения: доц. д-р Ваня Иванова. Монтана, 2023 г. Формат 105 х 29 мм.; 74 стр. ISBN 978-619-92393-1-5.

С това преиздание, РИМ-Монтана отбелязва 100-та годишнина от избухването на Втората балканска война, известна и като „Междусъюзническа“. Тъй като отпечатването закъснява по технически причини, официалното представяне на преизданието става през месец октомври – съзнателно избран заради пряката тематична връзка – избухването на Първата балканска война. В новото, второ издание на книжката на Ставри Попов, са обособени три основни структурни цялости – подробен преговор, същински оригинален авторов текст с нормализиран правопис и приложения.

Предговорът предлага подробна статистическа информация за някогашното село Чипровци като общински център (брой жители, сгради, естествен прираст на населението); данни за досегашния „научен оборот“, в който е участвала брошурата; биографията на автора, сведения за възрастта на участниците в самозащитата, за приравняване на действалия тогава Юлиански календар към Грегорианския.

Потърсен е отговор на въпроса дали е било лукс да си купиш книга за 60 стотинки през 1913 г. чрез съпоставка с тогавашните цени на основни храни от потребителската кошница. Изрично е обяснено защо преизданието не нарушава действащия към момента Закон за авторското право и сродните му права в република България.

Оригиналният авторов текст на Ставри Попов, с нормализиран правопис, проследява случилото се от 10 юли до 2 август в Чипровци и най-близката му околност. Подробният му, интелигентно поднесен разказ на очевидец е съпътстван от остроумни изводи и забележки.

В Приложение 1 са изброени имената на всички загинали чипровчани по време на Междусъюзническата война, въз основа на данни със свободен достъп от специализирания сайт на ДАА.  Приложение 2 предлага подходящ илюстративен материал – снимки на Ставри Попов и стари къщи от Чипровци, изгледи от Чипровската планина и други подобни.

Преизданието е представено официално на 17 октомври 2023 г. в Експозиционната зала на РИМ-Монтана, ул. „Граф Игнатиев“ 3.

5.4. Научно-популяризаторски и образователни инициативи в експозиционните пространства на РИМ-Монтана или извън тях, включително в сътрудничество с други институции.

РИМ-Монтана отбелязва  юбилейната 150-та годишнина от рождението на Васил Левски с различни инициативи.

Уредникът в отдел „История на България XV – XIX век“ – Даниел Йорданов, по покана на директора на II СУ „Н. Й. Вапцаров“ – Монтана, на 16.02.2023 г. представя основни моменти от живота и дейността на Апостола на българската свобода, с помощта на 40 минутно видео и кратка лекция. Във видеофилмчето, ключови епизоди от биографията на Левски са онагледени с помощта на юбилейни монети – медална емисия, част от фонда на РИМ-Монтана. Представени са и различни интерпретации на неговия образ в разкази на Иван Вазов и популярни детски песни.

На следващия ден, 17.02.2023 г., в ХГ „Кирил Петров“, от главния уредник на галерията е открита тематичната изложба „Образът на Васил Левски в творби на български художници“.

Както на 18 февруари, така и на 18 юли, представител на РИМ-Монтана, традиционно се включва в тържественото поднасяне на венци и цветя пред Паметника на Васил Левски и загиналите за свободата на Българския Северозапад.

На 1 март 2023 г. децата от група „Звездички“ на IV ДГ „Калинка“ посрещат Баба Марта в Експозиционната зала на РИМ-Монтана. Сами изработват мартенички с предварително подготвени материали, изпълняват подходящи песни и стихотворения, получават нови мартеници и лакомства и от „музейната Баба Марта“. РИМ-Монтана получава като подарък Пижо и Пенда в естествен ръст. Огромната мартеница остава пред музея през целия месец март и ще бъде експонирана и в бъдеще, за да могат всички желаещи да си направят безплатни фотосесии.

На 11 април 2023 г. отново в Експозиционната зала на ул. „Граф Игнатиев“ 3 е открито ателие за изработване на Великденски картички. Участниците в него се запознават с историята на тези честитки и имат възможност да видят колко по-различно са изглеждали първите от тях, особено предвид изписването на пожелания направо върху отпечатаните илюстрации.

Няколко дни по-късно, на 19 април великденската тематика продължава с „Пътят на писаните яйца“. В ХГ „Кирил Петров“ е аранжирана временна изложба под същото име, предоставена от ИМ-Велинград. Двамата автори на тази мобилна изложба – главният уредник на този музей Г. Куманов и доц. д-р Светла Ракшиева от ИЕФЕМ-БАН я представят подробно, заедно с вълнуващите си преживявания по време на пътуванията си из различни европейски страни, в които традицията за боядисване на „шарени яйца“ не само е запазена, но се оказва и много по-богата и разнообразна отколкото в България. Присъстващите в галерията се включват и в импровизирана работилница за боядисване на яйца с восък – стара технология, запазена и до днес във Велинградския регион.

През втория срок на учебната 2022/2023 година в РИМ-Монтана работят ученици от специалност „Туризъм“ в ПФСГ „Васил Левски“ – Монтана по проект „Студентски практики – 2“, финансиран от МОН. Учениците се запознават с основните видове музейни дейности и изготвят фишове за нуждите на отдели „История на България XV – XIX век“, „Етнография“ и Най-нова история“.

На 13 септември 2023 г. в Експозиционната зала на ул. „Граф Игнатиев“ 3 са представени няколко мултимедийни презентации и се стига до задълбочени обсъждания по време на организираната от РИМ-Монтана, кръгла маса под надслов „Чипровското въстание (1688 – 1690) и мястото на католицизма в българската история. Историографски аспекти“. В научния форум вземат участие: проф. дин Рая Заимова от ИБЦТ-БАН и гл. ас. д-р Елмира Василева от същия институт, гл. ас. д-р Джени Иванова от ИИН-БАН, доц. д-р Любомир Георгиев от ЦДА при ДАА и о.з. полк. Александър Ловров, потомък на банатски българи, роден в с. Асеново, община Никопол. 

По време на кръглата маса бяха изложени документално обосновани хипотези и малко известни факти, свързани с появата и разпространението на католицизма в българските земи, потушаването на Чипровското въстание като основни действащи лица и хронологическа позиционираност, миграционните движения и писмената норма на т.нар. „банатски българи“.

Във вече споменатото експозиционно пространство на РИМ-Монтана са представени и две новопубликувани исторически монографии във връзка с конкретни дати, заемали или заемащи значимо място в националния празничен календар.

„23 септември 1923 – 100 години по-късно: нови факти и интерпретации“. Под този надслов на 27 септември 2023 г., протече представянето на новопубликуваната монография на проф. дин Веселин Янчев „Армия, обществен ред и вътрешна сигурност. Септември 1923 година. Провалът на едно поръчано въстание“. Наред с ролята на армията и безцеремонната намеса на Коминтерна във вътрешнополитическия живот на една суверенна държава, непосредствените и откровени въпроси на присъстващите гимназисти откроиха един от все още слабо изследваните проблеми във връзка със Септемврийските събития от 1913 г. – „психологията на тълпите“ и мястото на „малкия човек“ в правенето на „голямата история“.

Пак, на същия ден, но от 18.00 часа, отново в Експозиционната зала, както и в ХГ „Кирил Петров“ са две от читателските гнезда, в които се провежда поредното, 11-то издание, на европейската „Нощ на литературата“.

На 2 ноември 2023 г., по случай Деня на народните будители, е представено монографичното изследване, изготвено от о.з. полк. Александър Лавров „От Кипровец до Винга. Из живота на банатските българи“.

Това луксозно издание, с безспорни историографски приноси, става факт благодарение на финансирането, получено от Агенцията за българите в чужбина. На официалното представяне на монографията в Монтана присъства представител на  Агенцията, а всички присъстващи в Експозиционната зала на музея получават безплатно едни от последните екземпляри. Наред с маркираните структурни особености в съдържанието на книгата, с помощта на мултимедийна презентация са онагледени и допълнени историческите контексти, в които се извършват миграционните движения на някогашните католици от Чипровци и техните потомци, поставили началото на една от най-известните български общности зад граница – тази от историко-географската област Банат.

На 2 декември, директорът на РИМ-Монтана гостува в радиопредаването „Европейски хоризонти – за музея, за галерията“, излъчвано на живо по програма „Христо Ботев“ на БНР. Разговорът в студиото е концентриран върху „Археологическото и историческото богатство на град Монтана, представено в Регионалния исторически музей“.

Четири дни по-късно, в Експозиционната зала, се провежда организираното от музея творческо ателие „Направи си сам“ за изработване на коледни картички, сувенири, играчки за елха и друга коледна украса.  

Своята творческа фантазия и сръчност показаха ученици от 8-ми клас на Гимназията по лека промишленост и ФСПГ „Васил Левски“ в областния град. С помощта на музейния педагог и други работещи в РИМ-Монтана. Децата, отнасят със себе си направеното от тях, заедно със свитък хартия, в който е представена накратко появата на коледните картички през 40-те години на XIX век и неособено известната символика на коледната украса.

Абсолютно всички прояви, свързани с дейността на РИМ-Монтана, се отразяват задължително върху специализирания музеен сайт. През 2023 г. там са направени значителни подобрения. „Качена“ е значителна по своя обем нова информация, която представя:

 • историята на музейната институция и на самото селище, понастоящем областен център;
 • дейността на РИМ-Монтана през последните 5 години, представена посредством  ежегодно изготвяните от директора планове и отчети за дейността на музея;
 • предлаганите печатни издания (каталози, различни видове пощенски картички, 1 футляр, 1 брошура и 1 дипляна), различни сувенири и рекламни материали.

Всички мероприятия на РИМ-Монтана, както и такива с участието на работещи в музея, задължително продължават да се представят с публикации на специализирания музеен сайт. Същевременно, част от инициативите са отразени от отделни масмедии, както на регионално, така и на национално ниво.

Следващата таблица предлага представителна извадка на част от тези публикации, достъпни онлайн:

 БТА :: Изложба с картини, посветени на Васил Левски, показват в Монтана (bta.bg) https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/409416-izlozhba-s-kartini-posveteni-na-vasil-levski-pokazvat-v-montana
Изложба с картини, посветени на Васил Левски, показват в Монтана (youtube.com) https://www.youtube.com/watch?v=JPePTHbRrWk
Галерията в Монтана представи нов каталог – Новини (bnr.bg) https://bnr.bg/vidin/post/101812958/predstaviha-katalog-ot-tvorbi-na-galeriata-v-montana
Научна конференция „Българският Северозапад: просвета и култура“ в град Монтана – Българска академия на науките (bas.bg) https://www.bas.bg/?p=44717
Изложба “Бунтът на духа – основна сила по пътя към свободата“ представят в Монтана (montana24.net) https://montana24.net/2023/07/05/%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF/
Национална изложба осветлява пътя на българските революционери (24chasa.bg) https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/14924012
Иновативен подход – научна дискусия разкрива нови факти за Чипровското въстание :: RMTV Новини от Враца, Видин, Монтана https://rmtv.bg/bg/inovativen-podhod-nauchna-diskusiya-razkriva-novi-fakti-za-chiprovskoto-vastanie/
Кръгла маса Чипровското въстание (1688 – 1690) и мястото на (novini247.com) https://novini247.com/novini/kragla-masa-chiprovskoto-vastanie-1688—1690-i-myastoto-na_6813816.html
100 Г. ОТ СЕПТЕМВРИЙСКОТО ВЪСТАНИЕ, НОВИ ФАКТИ НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА (novinitem.com) https://novinitem.com/100-g-ot-septemvriyskoto-vastanie-novi-fakti
Нова интерпретация – 100 години от Септемврийското въстание :: RMTV Новини от Враца, Видин, Монтана https://rmtv.bg/bg/nova-interpretatsiya-100-godini-ot-septemvriyskoto-vastanie/
БТА :: Историческият музей в Монтана преиздаде книга за самозащитата на Чипровци в Междусъюзническата война (bta.bg) https://www.bta.bg/bg/news/lik/548422-istoricheskiyat-muzey-v-montana-preizdade-kniga-za-samozashtitata-na-chiprovtsi-
„От Кипровец до Винга“ – книга разказва пътя бежанците след Чипровското въстание :: RMTV Новини от Враца, Видин, Монтана https://rmtv.bg/bg/ot-kiprovets-do-vinga-kniga-razkazva-patya-bezhantsite-sled-chiprovskoto-vastanie/
Мобилна изложба от РИМ-Монтана гостува в Плевен /снимки/ (bulnews.bg) https://www.bulnews.bg/article/454058
Талантите на Монтана – 15-годишен фотограф откри първата си изложба :: RMTV Новини от Враца, Видин, Монтана https://rmtv.bg/bg/talantite-na-montana-15-godishen-fotograf-otkri-parvata-si-izlozhba/
Пазители на традицията – ученици правят коледни картички :: RMTV Новини от Враца, Видин, Монтана https://rmtv.bg/bg/paziteli-na-traditsiyata-uchenitsi-pravyat-koledni-kartichki/

По искане на представители на различни университети, научни институти към БАН и музеи са изготвяни справки за налични ДКЦ във фондовете на отделите „Археология“ и „Етнография“.

РИМ-Монтана е място, където се работи по проект „Ученически практики II”. Проектът е с участието на ученици от Х и XI клас на ФСПГ „Васил Левски“ – гр. Монтана и наставници от РИМ-Монтана. Период на реализация: от 25.01.2023 г. до 08.06.2023 г.

6. Собствени приходи на РИМ-Монтана.

Наблюдава се значително повишение в сравнение с всички предходни години. Приходите  отразени в лева са, както следва:

Вид на прихода2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.2023 г.
Продажба на билети за вход, изнесени беседи, сувенири и печатни издания628,441152,50601,64915,803109,004380,00
Наем за ползване залата на ХГ „Кирил Петров“30,0090,00150,00300,00
Теренни археологически проучвания30,00
Идентификация на артефакти по искане на външни за РИМ лица и институции45,00132,00100,00
Изготвени експертизи по искане на ОД на МВР – Монтана330,00619,00
Отчетени парични суми от дарителница141, 83278,91150,00
Предаване на вторични суровини (старо желязо и хартия)155,600,00140,6076,00
Парично дарение от българската общност в Чикаго (САЩ)1020,00
ОБЩО:703,741539,93880,551134,003721,006645,00

Би могло да се заключи, че независимо от значителните и видими подобрения в материалната база и значително повишените собствени приходи, при фактическата реализация на основните специализираните музейни дейности в повечето исторически отдели през календарната 2023 г. не би могло да се отчете прогресивно развитие, а в някои случаи са налице и задълбочаващи се негативни тенденции.  Сред основните причини могат да се посочат дългите отпуски по болест (в продължение на месеци), ползвани от някои уредници, наред с демонстративно формалното и често пъти некачествено изпълнение на трудовите задължения.

Изготвил отчета: /п/ /доц. д-р Ваня Иванова


[1] Приета е на 24 август 2022 г. на Генерална конференция на ИКОМ, проведена в Прага. Според тази дефиниция:  „Музеят е постоянна институция с идеална цел, в служба на обществото, която проучва, събира, съхранява, интерпретира и представя материалното и нематериалното наследство. Отворени към публиката, достъпни и приобщаващи, музеите насърчават многообразието и устойчивостта. Те извършват своята дейност етично, професионално и с участието на общностите, предлагайки различни начини за образование, забавление, размисъл и споделяне на знание“.

[2] Обикновено се визират са Законът за културното наследство (ЗКН) и Закон за закрила и развитие на културата (ЗЗРК), наред с издадените въз основа на двата закона наредби, правилници, класификатор, постановления на МС.

[3] Паричните суми са осигурени от община Монтана.

Категории: Новини