автобиография  
Лична информация
Име Георгиева Ваня Иванова
Телефон 0886630678
E-mail vanya_ivanova75@abv.bg; vanya_ivanova75@yahoo.com
Националност българка
Дата на раждане 11 октомври 1975 година
Трудов стаж
• Дати (от-до)  от 02.04.2018 г.
• Име и адрес на работодателя Регионален исторически музей – Монтана, община Монтана
• Вид на дейността или сферата на работа култура
• Заемана длъжност директор Доцент (Удостоверение № 001726, издадено на 21.01.2022 г. от ИБЦТ-БАН)  
• Основни дейности и отговорности Организация и ръководство  на цялостната дейност на музея в рамките, определени от съответните нормативи актове (на национално, общинско или международно ниво).  
Дати (от-до)  от 13.01.2009 г.
Име и адрес на работодателя ПУ – филиал „Л. Каравелов” – Кърджали, бул. „Беломорски” 26, гр. Кърджали 6600
Вид на дейността или сферата на работа Образование
Заемана длъжност Главен асистент (от 01.03.2022 – доцент)
Основни дейности и отговорности Водене на лекционни курсове и упражнения: Увод в историческото познание – лекционен курс; История на балканските народи – лекции и упражнения; Съвременна (най-нова) обща история – лекции и упражнения; Музейно дело – лекционен курс; История на България 1878 – 1944 г. – упражнения; Странознание на Обединено кралство Великобритания и на САЩ) – лекционни курсове. Участие в научни форуми с доклади и презентации;Публикации в специализирани научни издания на български, английски и румънски език;Научно ръководство на студенти (проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси” и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”);Изготвяне рецензии на дипломни работи;Участие в процеса на акредитация на специалности във Филиала (ОКС „бакалавър”).
Дати (от-до) 15.10. 2009 г. – 13.01.2008 г.
Заемана длъжност Асистент
Основни дейности и отговорности Водене на лекционни курсове и упражнения
Дати (от-до)  21.08.2006  г. – 15.10.2008 г.
Име и адрес на работодателя Регионален исторически музей – Монтана,  ул. „Граф Игнатиев” 3, гр. Монтана – 3400
Вид на дейността или сферата на работа Култура
Заемана длъжност Уредник на отдел „Нова история”
Основни дейности и отговорности Събирателска дейност;Фондова работа (инвентиране на артефакти, изготвяне на фишове за картотеки, участие в комисии за инвентаризация);Научно-изследователска дейност (изготвяне на научни паспорти, участие в научни форуми и публикации в научни издания);Експозиционна работа (участие в подготовката и подреждането на временни изложби; даване на дежурства като екскурзовод в музейните експозиции);Популяризаторска дейност (сътрудничество с учители и краеведи, радио интервюта);Участие в Оценителната комисия на музея;Участие в реализацията и изготвянето на проекти.
Дати (от-до)  26.08.2003 г. – 18.08.2006 г.
Име и адрес на работодателя Исторически музей – Чипровци, ул. „Витоша” 2, гр. Чипровци 3460, обл. Монтана
Вид на дейността или сферата на работа Култура
Заемана длъжност Уредник (26.08.2003 – 03.11.2003); Екскурзовод (03.11.2003 – 01.07.2005); Уредник на отдел  „Нова и най-нова история” (01.07.2005 – 18.08.2006)
Основни дейности и отговорности Събирателска дейност;Фондова работа (инвентиране на артефакти);Научно-изследователска дейност (участие в научни форуми и публикации в научни издания);Експозиционна работа (участие в подготовката и подреждането на временни изложби; даване на дежурства като екскурзовод в музейните експозиции);Популяризаторска дейност (сътрудничество с учители и краеведи, телевизионни интервюта; участие в подготовката на научни форуми).
Дати (от-до)  01.09.1999 г. – 31.03.2000 г.
Име и адрес на работодателя 17 СОУ „Дамян Груев” – гр. София, ж.к. „Западен парк”, ул. Суходолска” 132
Вид на дейността или сферата на работа Образование
Заемана длъжност Учител
Основни дейности и отговорности Преподаване на английски език в общообразователно училище съобразно действащите ДОИ в V и VI клас
Образование и обучение
• Дати (от-до) 31.03.2000 г. – 30.09.2003 г.
• Име и вид на обучаващата  организация СУ „Св. Климент Охридски”, Исторически факултет, катедра „История на Византия и балканските народи” , докторант редовно обучение
• Наименование на придобитата квалификация ОНС „доктор” (21.04.2005 г.) – Нова и най-нова обща история
• Дати (от-до) 01.10.1994 г.  – 31.07.1999 г.
• Име и вид на обучаващата  организация ПУ „Паисий Хилендарски” – студент редовно обучение, специалност „Български език и история”
• Наименование на придобитата квалификация ОКС „магистър” по специалност „Български език и история” Специалист по български език и литература и по история и преподавател по български език и по история в средно общообразователно училище
• Дати (от-до) [15.09.1989 г. – 01.07.1999 г.
• Име и вид на обучаващата  организация Гимназия с преподаване на чужди езици – гр. Монтана, профил „английски език”
  Допълнителна квалификация:     Участие в квалификационни програми и курсове
  • Дати (от – до)   февруари – март 2022 г.
• Тема и обучаваща организация   Обучителен онлайн семинар по проект „Представяне и интерпретиране на живите наследства в музеите“, организиран от Регионален Център на ЮНЕСКО – София
  • Дати (от – до)   17 – 18 март 2022 г.
• Тема и обучаваща организация   Обучение на общински служители по Модул № 3 „Опазване на културно-историческото наследство и развитие на туризма“, реализирано в гр. Вършец, в рамките на проект № BG05SFOP001-2.015-0001 „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, финансиран по ОП „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, организирано от НСОРБ – ДЗЗД „Обединени обучения България“
  • Дати (от – до) • Тема и обучаваща организация   27 май 2021 г. Обучение на тема „Трудови правоотношения – 2021“, с водещи обучението адв. Радостина Хаджиева и адв. Михаела Димитрова; организирано от фирма „Master Event””  
  • Дати (от-до) • Тема и обучаваща организация     01. 04 – 17.05.2021 г.
 Курс за повишаване на квалификацията на служителите на РИМ-Монтана – „Непознатите Балкани“, разработен по проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство“ БГ; организиран и проведен от Институт по балканистика с Център по тракология при БАН
  • Дати (от-до)   22 – 24 април 2018 г.
• Тема и обучаваща организация   „Култура и културно наследство за развитие“ – тематично обучение по проект „Активни общности: изграждане и капацитет за промяна“, организирано от платформа АГОРА и финансирано от фондация „Америка за България“.
   
  • Дати (от-до)   01   –  28 ноември 2016 г.
• Тема и обучаваща организация   „Основи на онлайн маркетинга” – on-line обучение по 23 модула, обхващащи реклама в мрежата за търсене, реклама в дисплейната мрежа, социални мрежи, електронна търговия, уеб анализ, е-mail маркетинг и други. Организирано от оn-line платформа „Дигитален гараж” на Google, одобрена от Бюрото за интерактивна реклама – Европа (IAB – Europe)
  • Дати (от-до)   14 – 16.09.2016 г.
• Тема и обучаваща организация Курс за допълнителна квалификация „Практическо разработване на проектни идеи и работа с проектна документация”, финансиран по програма „Erasmus + “ (налични обучени материали, но неполучени сертификати от участниците), организиран и проведен от IDA (International Development Alliance) – гр. София
  
• Дати (от-до) • Тема и обучаваща организация 15.02.2015 г. – 26.05.2015 г. Mentored Open Online Course “Managing the Arts: Marketing for Cultural Organizations” (as a supporter), organized by Leuphana Digital School in Cooperation with Goethe Institut  
• Дати (от-до) 17 – 30 .11. 2014 г.
• Тема и обучаваща организация Дистанционен курс „Планиране, изпълнение, мониторинг и оценка на цялостни интеграционни политики, организиран от Мрежа за местна ефективна ромска интеграция (МЕРИ)
  • Дати (от-до)   04  – 13.09.2006  г.
• Тема и обучаваща организация 9th International Summer School of Democracy “Nationalism and Democracy”, Organized by Center for the Study of Democracy and Anglo-Serbian Society – Belgrade
  
Лични умения и компетенции   
Майчин език Български
Други езици
  английски
Четене C1
Писане C1
Разговор B2
  сръбски, хърватски
Четене B1
Писане В1
Разговор A1
  руски
Четене B2
Писане A2
Разговор A1
  немски
Четене A2
Писане A1
Разговор A1
Социални умения и компетенции . работа в интеркултурно обкръжение като преподавател и изследовател в сферата на историческата наука
Организационни умения и компетенции . координация и администриране на хора и проекти в професионална среда като: – Директор на РИМ-Монтана; – Секретар на катедра „Хуманитарни и стопански науки” в ПУ – филиал Кърджали; – Координатор по програма „ERASMUS +” за ПУ – филиал Кърджали; – Координатор на специалност „Български език и английски език” в ПУ – филиал Кърджали;  
Технически умения и компетенции Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др. MS Word, MS Excel, MS Power Point (допълнителен квалификационен курс – 2003 г.); Работа с PDF и Fine Reader; Работа с копирна техника (скенер, копирна машина);  
Свидетелство за управление на МПС категория в  
Допълнителна информация членство в научни организации: Съюз на учените в България – клон Кърджали Съюз на краеведите в България – клон монтана;  
Научни публикации:   Събитията от Септември 1923 година по страниците на вестник „Зора“ (16 септември 1923 – 1 октомври 1923). В: Сборник с доклади от национална научна конференция с международно участие на тема „Образование, наука, общество“, 3-4 ноември 2022 г., град Смолян (онлайн). Конференцията е посветена на 60-годишнината от създаването на Учителския институт в град Смолян и 25 години от преобразуването му във Филиал на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, с. 453 – 488; ISВN 978-619-7663-43-3 (Оnline).   Град Фердинанд (дн. Монтана) и събитията от „Септември 1923“ – историографски интерпретации и „опредметена“ юбилейно-празнична история – преди и след 1990 г. В: Българският Северозапад: минало и съвременност. Съставителство и научна редакция  чл. кор. проф. дин Александър Костов. С., 2022. ИК „Тендрил“, с. 281 – 313; ISBN 978-619-92218-1-5.   Музеят на Югославия и югославската идея – основни тематични акценти и предпочитани експозиционни модели (2011 – 2021). Кратки бележки. В: Съюз на учените в България – Смолян. Научни трудове. Том III, Част 1. Пленарни доклади. Хуманитарни науки. Издателство: Съюз на учените в България. Смолян, 2022, с. 108-117; ISSN 1314-9490 (Online).   За някои основни аспекти в отношението на местната общественост към ‚старините“ в някогашния град Фердинанд (1891 – 1939). В: Монтана през погледа на Балкана и ласката на Огоста. Сборник доклади от Трета регионална краеведска конференция, посветена на 130-годишнината от повторното обявяване на градски статут  на Монтана, Регионална библиотека „Гео Милев“, Монтана, 2022, с. 9-34; ISBN 978-619-7190-89-2.   „Музей на Септемврийското въстание 1923 година“ в град Михайловград – идеологически парадигми и фактическа музейна дейност (1953 – 1973). В: Монтана. Един модерен град на 130 години. Сборник статии. С., 2021, с. 95 – 146; ISBN 978-619-91-496-6-9.   Град Фердинанд и неговите съобщения според антропогеографското проучване на Стоян Марков , публикувано през 1944 г. – конкретни факти и методологически парадигми. В: Българският Северозапад: транспорт, комуникации и хора (от древността до наши дни). ИК „Тендрил“. С., 2020, с. 171 – 190; ISBN 978-619-91-496-2-1.   Три лева нацяло – още веднъж за една банкнота с нетипична номинална стойност (във функцията ú на музеен артефакт) и паричната реформа от 1952 г. /в съавторство с М. Илиянов/. В: Пловдивски исторически форум № 3, 2019, с. 56 – 69; ISSN 2535-0951 (Online).   Масовата промяна на селищни имена в бившия Мастанлийски окръг на царство България – нежелано имперско наследство и официална държавна политика (1925 – 1934). В: Империи и имперско наследство на Балканите. Сборник в чест на 70-годишнина на проф. дин Людмил Спасов. Том II. Ново време и съвремие. Пловдивско университетско издателство. Пловдив, 2019, с. 249 – 268;  ISBN 978-954-8536-33-2.   Временните изложби на РИМ-Монтана: теоретични концепции, практически реализации, фактически проблеми (2014 – 2019) /в съавторство с Петя Аспарухова/. В: Национална среща „Добри практики: съвременни форми за представяне и популяризиране на културно наследство. Предимства и недостатъци на музейните експозиции“ 2-4 2019 г. РИМ-Бургас, община Бургас, МК. Бургас, 2019, с. 239 – 253; без ISBN.   Писането на диалект в началото на ХХI век в национален, балкански и общоевропейски контекст. Между забавното и носталгичното. Във: Втора регионална краеведска конференция „Литературата на невероятния Северозапад“, 24 октомври 2019 г. Издава Регионална библиотека „Гео Милев“ – град Монтана. Монтана, 2019, с. 143 – 164; ISBN 978-619-7190–69-4.   Промяната на селищните имена в община Кърджали и официалната държавна политика (1925 – 1934). В: Национална научна конференция с международно участие „Наука и общество“ 2019“, 2-3 октомври 2019 г. Научни трудове. Том VII. Съюз на учените в България, клон Кърджали. Община Кърджали. РКР Принт. Кърджали 2019, с. 297 – 304; SSN 1314-3425 (на CD).   За преименуването на селища в бившия Мастанлийски окръг в контекста на официалната държавна политика (1925 – 1934). В: Кърджали на историческата карта. Балкански форум за мир – Кърджали. ЕКС-ПРЕС. Габрово, 2019, с. 320 – 348;  ISBN 978-954-490-653-5.   За някои трудности, които срещат регионалните музеи при приложението на Закона на културното наследство (по примера на РИМ-Монтана). В: Сборник с доклади от международна научна конференция на тема Право и културни ценности. Организирана от Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Института за държавата и правото при БАН. Пловдив 16.11.2018 г. Българска академия на науките. Институт за държавата и правото. С., 2019, с. 523 –  550; ISBN 978-954-9583-37-3.   Регионален исторически музей – Монтана и опазването на културното наследство в Българския Северозапад: факти, тенденции, интерпретации. В: Българският Северозапад в Европа – история и култура. ИК „Тендрил“. С., 2019, с. 159 – 175; ISBN 978-954-92809-8-2   Чипровският килим и неговото включване в представителната листа на ЮНЕСКО на нематериалното културно наследство. Пътят дотам … И сега накъде? В: Българският Северозапад в Европа – история и култура. ИК „Тендрил“. С., 2019, с. 139 – 157; ISBN 978-954-92809-8-2.   Официална просветна политика и патриотично възпитание в царство България – идейни концепции, практически реализации и техни конкретни проекции в Кърджалийското българско училище „Отец Паисий“ (1934 – 1939). В: Археологически хоризонти. Сборник в чест на 70-годишнината на доц. д-р Иван Джамбов. Унив. Издателство „Паисий Хилендарски“. Пловдив, 2018, с. 362 – 373; ISBN 978-619-202-392-8.   За един малко известен демонологичен персонаж „бробняча“ (по теренни материали от град Чипровци). В: Историческо бъдеще 1-2/2017, с. 117 – 150; ISSN 1311-0144.   “Socialismus bulgar” – modele fundamentale de interpretare în spaţiul academic bulgar și “museul absent” al totalitarismului bulgar. In: După 25 de ani. Evaluări și reevaluări storiografice privind comunismul. Institut de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Romănesc. Memorialul Rezistenţei Anticomuniste Ţara Făgărașului”. Volum coordinat de Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu. Polirom, 2017, p. 388 – 404;  ISBN (print) 978-973-46-5925-8.   Патриотичното възпитание е не/променените идейни контексти на официалната държавна политика и Кърджалийското народно основно училище „Отец Паисий” (1934 – 1939). В: Национална научна конференция с международно участие „Наука и общество 2017”. 5-6 октомври 2017. Съюз на учените в България, клон Кърджали. Научни трудове. Том VI. РКР принт ООД. Кърджали 2017, с. 212 – 220; ISSN 1314-3425 (на CD).   Идейните контексти на новата музеология” и някои възможни насоки за развитието на един общински музей (ИМ-Чипровци като конкретен казус). В: Образование и наука – за личностно и обществено развитие. Сборник с доклади от националната научна конференция, посветена на 55-годишнината от създаването на Учителския институт в гр. Смолян и 20-годишнината от преобразуването му във Филиал на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Книжка трета. Хуманитарни и обществени науки. Език и литература. Педагогика и психология. История. Икономика. Национална сигурност и отбрана. Смолян 27-28 октомври 2017 г. Издателство ПУ „Паисий Хилендарски”, Филиал Смолян, 2017, с. 302 – 336; ISBN 978-954-8767-67-5.   Музеят отвъд нацията” – мисия (не)желана (конкретни  практики в РИМ  – Кърджали и ИМ – Чипровци. В: Музеят отвъд нацията? Сборник доклади от третата научна конференция, проведена под мотото „Дебати в музеологията”. ИК „Гутенберг” С., 2016, с. 159 – 185. ISBN 978-619-176-086-2.   Образи на „другите” и българският Северозапад. Фабер. Велико Търново, 2016; 236 стр. (рецензирана монография); ISBN 978-619-00-0500-1.   Писането на диалект в началото на ХХІ век – в национален, балкански и общоевропейски контекст (върху материал от публикувани авторски творби, написани на използвания в град Чипровци местен говор). В: Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието. Юбилеен сборник. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов”. С., 2016, с. 170-176: ISBN 978-954-322-852-2.   „Чипровският килим” – основни репрезентативни модели през последното десетилетие. В: Музеят и обществото на спектакъла. Сборник доклади от Втората научна конференция от серията „Дебати в музеологията” (25-26 септември 2014 г., ИЕФЕМ – БАН, София). Парадигма. София, 2016, с. 57-76; ISBN 978-954-326-275-5.   1/ Община Широко поле, нейните съставни села и ключови административни промени в пределите на Третата българска държава и 2/ За преименуването на селищата в община Сюрменлер (Широко поле) – (1925 – 1934) /в съавторство с Небие Юсеин, IV курс БЕИ/ В: Науката – предизвикателство за младите. Сборник с материали от студентска научна конференция 20.11.2015. Унив. издателство „Паисий Хилендарски”. Пловдив, 2016, с. 189-201 и с. 202-215; ISBN 978-614-202-123-8.   Identitatea culturală iugoslavă – o realitate inacceptabilă în federația socialistă multinațională iugoslavă. Câteva dintre principalele puncte de vedere de la centrul federal (1958-1963). In: Identități sociale, cultural, entice şi religioase în communism: simpozion internațional: Făgăraş – Sâmbăta de Sus, 2014. Volum coord. de Cosmin Budeancă şi Florentin Olteanu. Polirom. Iaşi, 2015, p. 250-265; ISBN 978-973-46-5925-8.   Началото на полувисшето педагогическо образование в Източните Родопи и днешният филиал на Пловдивския университет «Л. Каравелов» – гр. Кърджали (1960 – 1963) /в съавторство с В. Найденова/ В: Юбилейна научна конференция с международно участие «Науката и образованието – традиции и бъдеще». 2-3 октомври 2014 г. Кърджали. «РКР Принт» ООД. Кърджали, 2014, с.  139-145; ISSN 1314-3425 (на CD).   Виж кой говори … И какво говори? (Кратки бележки във връзка с т. нар. «обзорна» и/или «тематична» екскурзоводска беседа в регионални и местни исторически музеи. Във: Виж кой говори. Комуникационни и интерпретационни модели в музея. Академично издателство «Проф. Марин Дринов». София, 2014, с. 84-97; ISBN 978-954-322-784-6; http://www.baspress.com/pic/bookpdf/bVij%20koi%20govori%20-%20SAIT-bg.pdf   Югославянството в Югославия. Основни гледни точки на федералния център (1945 – 1974). Фабер. Велико Търново, 2013, 532 с., ISBN 978-954-400-847-5 (разширен и допълнен вариант на дисертация за придобиване на ОНС „доктор по история).   За семантичната детерминираност на лексемата „торлак” в българското научноизследователско пространство през 80-те и 90-те години на ХІХ век. В: Юбилейна национална научна конференция с международно участие „Традиции, посоки, предизвикателства”. Смолян 19 – 21 октомври 2012 г. Том 1. Хуманитарни науки. Издателство ПУ „Паисий Хилендарски”, филиал Смолян, 2013, с. 54 – 63; ISBN 978-954-8767-41-5. https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/filiali/smolian/dokumenti/Vol_I_Humanities.pdf   Лингвистични реалии и исторически наратив – репрезентации на сърбохърватския език в изследователските парадигми на историческата наука в България (кратки бележки). Във: Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19 – 21 април 2012. Том ІІ. Литературознание. Фолклор. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. София, 2012, с. 123 – 129; ISBN 978-954-07-3458-3.   Две поселищни проучвания – за село Чипровци и град Фердинанд, и методологията на антропогеографските изследвания в България преди 1945 г. В: История № 5, 2012, с. 430 – 445; ISSN 0861-3710  http://www.azbuki.bg/editions/journals/history/contents/hiscontents052012#a4   Language Policy and National Equality in Socialist Yugoslavia (1945 – 1974). In: European Studies, vol. 29, 2012 – p. 81 – 111; ISBN 978-90-420-3528-7 (e-book 978-94-012-0803-1) http://www.ingentaconnect.com/content/rodopi/es/2012/00000029/00000001/art00006   Something about Changing Semantics of a Border, Regional Identity – Torlak – in the Ideological Contexts of Europeanization and Globalisation. In: Globalisation, Europeanization and Other Transnational Phenomena. Description, Analyses and Generalizations. Budapest: Budapest College of Communication and Business, 2011, p. 201 – 237; ISBN 978-615-5164-033Югославянството в ФНР Македония през призмата на някои официално /не/санкционирани гледни точки на федералния център (1953 – 1962). В: Традиции и приемственост. 50 години полувисше и висше образование в Източните Родопи. Том I. История.. ВТ: Фабер, 2011, с. 377-409; ISBN 978-954-400-465-1.   Language Equality in a Defense of National Individuality and Consumer Protection – the Case of Socialist Multilingual Yugoslav Federation (1966 – 1971). In: Concepts and Consequences of Multilingualism in Europe. Budapest: Századveg Kiadó,, 2010, p. 96 -140; ISBN 978-963-7340-69-7.   Национална равноправност и езикова  равнопоставеност в СФРЮ (1967-1971). В: Историк със съдба на творец и преподавател. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин. Людмил Спасов. Том  I. ВТ: ФАБЕР,  2009, с. 262 – 279; ISBN 978-954-400-115-5.   Антична Монтана като обект на научен интерес, първите наченки на музейна дейност в гр. Фердинанд (дн. Монтана) и някои интерпретационни модели на българското културно – историческо наследство в общонационален и регионален план (1880 – 1940). В: Култура и културна политика в България 1879 – 1944. Национална научна конференция. Пазарджик 29 – 30 май 2008 г. [“БЕЛЛОПРИНТ” ООД], 2009; с. 386 – 397; ISBN 978-954-91740-3-8.   Югославянството – теоретични постановки и практическа реализация (опит за обобщение и типологизация) В: Историческо бъдеще № 1-2, 2004, с. 71 – 115; ISSN 1311-0144   Националната идентичност на босненско – херцеговинските мюсюлмани във ФНРЮ (1946 – 1961). В: Историческо бъдеще № 1-2, 2002, с. 37 – 60; ISSN 1311-0144 Предговори, рецензии и обзори: Монтана. Един модерен град на 130 години. Сборник статии. Съставител член кореспондент, професор дин Александър Костов. Издателска къща „Тендрил“. С., 2021. 200 страници. В: В: Пловдивски исторически форум. № 2, 2021, с. 77 – 83; ISSN 2535-0951 (Online)Проектът „Гутенберговата революция и българите“ /в съавторство с Маргарет Димитрова/ В: Българистика Bulgarica. бр. 41/2020, с. 75-81; ISSN 1311-8544.Още веднъж за научните приноси и основните тематични насоки в изследванията на проф. дин Людмил Спасов по повод на неговата 70-годишнина. В:  Пловдивски исторически форум. № 1, 2019, с. 67-73; ISSN 2535-0935 (Print).Мария Николчовска. Народни носии от Източните Родопи. Албум. ИК „Гутенберг”. С., 2017. 100 стр. Още веднъж за реалната полза от действително преработените и допълнени втори издания. В: Пловдивски исторически форум. № 2, 2017, с. 86 – 90; ISSN 2535-0951 (Online).Вълков, Серьожа. История на град Брусарци. Том 2 (1878 – 1944). Брусарци, 2014, с. 5-10 (на CD). ISBN 978-954-9966-64-0; през 2016 г. същата монография на хартиен носител в издателство Faber с ISBN 978-619-00-0471-4.   Научнопопулярни публикации:   Една банкнота от 500 рубли във фонда на РИМ-Монтана и паричното обращение по време на гражданската война в Русия след Октомврийския преврат през 1917 г.: Исторически бюлетин. Периодично издание на Регионален исторически музей – Монтана. Брой 2, 2022, с. 4-6;  ISSN 2738-8263.   Старопечатни богослужебни книги от фонда на Регионален исторически музей – Монтана (РИМ-Монтана). Временна изложба /в съавторство с Даниел Йорданов/.Брошура. 31 с.; ISBN 978-619-188-821-4.   Калаено-оловна кана от XVII век, свързана с благородническия род Шонборн. В: Исторически бюлетин. Периодично издание на Регионален исторически музей – Монтана. Брой 1, 2021, с. 1-2;  ISSN 2738-8263.   Знаме на народното опълчение от с. Студено буче. В: Исторически бюлетин. Периодично издание на Регионален исторически музей – Монтана. Брой 1, 2021, с. 5;  ISSN 2738-8263.   Още веднъж за едно променящо се през вековете име – от Montana до Монтана през Кутловица, Фердинанд и Михайловград. Във: в-к „Славянско слово“, бр. 20 (352) от 11.06.2020 г., с. 7.   Още веднъж за събитията през Септември 1923 г. Във: в-к „Славянско слово“, бр. 34 (365) от 30.09.2020 г., с. 7; бр. 35 (366) от 02.10.2020 г., с. 7; бр. 36 (367) от 14.10.2020 г., с. 7.   В Регионалния исторически музей: широка и разностранна дейност. В: Читалище 1870, 1-3/2019, с. 16-18; ISSN 1311-0144.   Образователна програма на музея в Монтана ще бъде финансирана. В: Монт прес, бр. 5/5-11.І.2019, с. 7.   За древността на бащината земя и за българските неща”. Открито е дълго търсено изследване на Петър Богдан, представящо българската история, предстои неговото публикуване. В: Монт прес, бр. 49/19.ХІІ – 31.ХІІ. 2017, с. 5.   Ценен принос в българското краезнание. Излезе от печат том ІІ от „История на град Брусарци” с автор Серьожа Вълков. В: Славянско слово, брой 30 (172), год. IV, 03.08.2016, с. 1 – 2.   Гражданското общество и България. В: Бюлетин на Регионален обществен форум “Монтана – Чипровци”, бр. 2, март 2007; с. 3.   Преводи: Великоня, Митя. Политическа митология на несъществуващото – наративно съдържание на югоносталгията в бившите територии на Югославия (превод от сръбски) В: Страница. Литературно списание. Поезия. Проза. Публицистика. Анализи. Нови книги. № 4, 2014, с. 167-178; ISSN 1310-9081 Съставителство на научни и научно-популярни издания: Исторически бюлетин. Периодично издание на Регионален исторически музей – Монтана. Брой 1, 2021 г. и Брой 2, 2022 г. , ISSN 2738-8263Историк със съдба на творец и преподавател. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Людмил Спасов. Том 2. Съвместно с доц. д-р В. Найденова и М. Иванова; ISBN 978-954-400-116-2.   Забелязани цитирания (без самоцитирания):   в научни публикации:   Иванова, В. Образи на другите и Българският Северозапад. Фабер, ВТ, 2016. Цитирана в: 1/ Тодорова, Г. Митът за Световното дърво и проекциите му при различните народи в света. В: Науката – предизвикателство за младите. Сборник с материали от четвърта студентка научна конференция. Ноември 2018. Унив. издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2019, с. 168.; 2/ Димитрова, М. Културната памет в една народна песен от село Владиченци, област Видин, Северозападна България. В: Knowledge – International Journal, Vol. 41, № 6, 2020, с. 1103, 1104. Иванова, В. Какво можем да научим за торлаците от Internet (по данни от май 2006) (част от ІІІ глава на монографията „Образи на „другите” и Българският Северозапад”,, по-долу цитирана в ръкопис). Цитирана в: 1/ Гацовиħ, Сл. О етнониму Торлак и о романскоj и туркменскоj основи етногенезе Торлака и Шоп(ов)а. У: Развитак, год. XLVIII, броj 229-230, 2008, с. 60 2/ Павлов, П. Шрихи към историята на Българския Северозапад и българите торлаци. В: Българите торлаци. ИК Тангра ТанНакРа. Център за изследвания по история на българите. С., 2017, с. 15.  Ivanova, V. Language Equality in a Defence of National Individuality and Consumer Protection – the Case of Socialist Multilingual Yugoslav Federation (1966 – 1971). In: Concepts and Consequences of Multilingualism in Europe. Budapest: Századveg Kiadó, 2010, p. 96 -140.Quoted in: 1/Janssens, R., Mamadouh, V. and L. Marácz. Languages of Regional Communication (Re Lan) in Europe. Three Case Studies and a Regional Agenda. In: Jorgensen, J. /ed./ A Tooklet for Transnational Communication In Europe. Copenhagen Studies in Bilingualism, vol. 64, 2011, p. 74, р. 93 (и на http://dare.uva.nl/document/351923).   Ivanova, V. Language Policy and National Equality in Socialist Yugoslavia (1945 – 1974). In: European Studies, vol. 29, 2012, p. 81 – 111, Quoted in: 1/ Marácz, L. Empowering Hungarian Ethno-Linguistic Minorities in Central and Eastern Europe. In: Melvedere Meridionale, vol. 28, no 2, 2016, p. 21-37, p. 27, 37; 2/ Gazzola, M. 4.3.2. EU Language Policy and English. 4.3. Language Policy Making. 4. Changing Practices and Policies. In: Linn, A. Investigating English in Europe: Contexts and Agendas. English in Europe. Vol. 6. Walter de Gruyter, Inc., Boston/Berlin, 2016, p. 143, 287; 3/ Rita Leto, M. Brotherhood and Unity: Language and Language Politics in the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1945 – 1991).  In: Words of Power, the Power of Words. The Twentieth – Century Communist Discourse in International Perspective. Ed. By Giulia Bassi. EUT Edicioni Università di Trieste, 2019, p. 306, 307.   Иванова, В. Югославянството в Югославия. Основни гледни точки на федералния център (1945 – 1974). Фабер, ВТ, 2013. Цитирана в: 1/ Кайчев, Н. Югославизми срещупартикуларизми: национално-държавните превъплъщения на двете Югославии (1918 – 1991). В: Маски долу! Национализмът на Балканите през ХХ век. Парадигма. С., 2018, с. 71. 2/ Велев, А. Самоуправленският социализъм в Кумановски регион – експеримент или реалност. – Balkanistic Forum. Балканистичен форум, Vol. 1/2019, с. 83, 84, 85, 89.     Иванова, В. Музеят отвъд нацията” – мисия (не)желана (конкретни практики в РИМКърджали и ИМ – Чипровци). В: Музеят отвъд нацията? Сборник доклади от третата научна конференция, проведена под мотото „Дебати в музеологията”. ИК „Гутенберг” С., 2016, с. 159 – 185. Цитирана в: 1/ Тодорова, И. Мартеници в музейните интерпретации. В: Местни общности, културни наследства и музеи. Сборник с материали от научна конференция с международно участие „местни общности и музеи“, София, 25-26.02.2021. ИЕФЕМ-БАН. С., 2021, с. 102, 109.   Иванова, В. Виж кой говори … И какво говори? (Кратки бележки във връзка с т.нар. „обзорна” и/или „тематична” екскурзоводска беседа в регионални и местни исторически музеи. Във: Виж кой говори. Комуникационни и интерпретационни модели в музея. Академично издателство „проф. Марин Дринов”. С., 2014, с. 84  – 97. Цитирана в: 1/ Радойнова, Д. Островът музей „Св. Анастасия” край Бургас – между етническите претенции, националното присвояване и туристическия глобализъм. В: Музеят отвъд нацията? Сборник доклади от третата научна конференция, проведена под мотото „Дебати в музеологията”. ИК „Гутенберг” С., 2016, с. 306, с. 309.   Иванова, В. Националната идентичност на босненско-херцеговинските мюсюлмани във ФНРЮ (1946 – 1961). В: Историческо бъдеще № 1-2, 2004, с. 71 – 115.. Цитирана в: 1/ Димитрова, П. Двадесет години списание „Историческо бъдеще”, год. ХХ, № 1-2, 2016, с. 16, с. 22.   Иванова, В. Югославизмът в Титова  Югославия.  Дисертация.  София, 2004. Цитирана в: 1/ Станев, В. и  Д. Григоров. Спорът за интегрална Югославия: от Триглав до Черно море през Македония. В: Минало, № 4, 2005, с. 71.   – в анотирани библиографии и информационни бюлетини:   -Иванова, В.Две поселищни проучвания – за село Чипровци и град Фердинанд, и методологията на антропогеографските изследвания в България преди 1945 г. В: История № 5, 2012, с. 430 – 445. Цитирана в: 12Българистика. Bulgarica. Информационен бюлетин 26/2013. Българска академия на науките. Централна библиотека.Съвет за чуждестранна българистика. С., 2013, с. 32; 1/ Гигова, Р. /съст./ Иван Атанасов Батаклиев 1891 – 1973. Биобиблиография. Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” – Пазарджик. Издателство „Барич и Сие ООД”. Пазарджик, с. 51 (№ 338)   в предговори на сборници, където е публикувана съответната статия/студия:   Ivanova, V. Language Equality in a Defence of National Individuality and Consumer Protection – the Case of Socialist Multilingual Yugoslav Federation (1966 – 1971). In: Concepts and Consequences of Multilingualism in Europe. Budapest: Századveg Kiadó, 2010, p. 96 -140. Quoted in: Concepts and Consequences of Multilingualism in Europe. Budapest Századveg Kiadó, 2010, p. 96 -140 In: Marácz, L. and J. Róka. Preface. In: Op. cit., p. 8   Ivanova, V.Something about Changing Semantics of a Border, Regional Identity – Torlak – in the Ideological Contexts of Europeanization and Globalization. In: Globalisation, Europeanization and Other Transnational Phenomena. Description, Analyses and Generalizations. Budapest. Budapest College of Communication  and Business, 2011, p. 201 – 237. Quoted in: Marácz, L. and J. Róka. Preface. In: Op. cit., p. 9.   Иванова, В.Виж кой говори … И какво говори? (Кратки бележки във връзка с т.нар. „обзорна” и/или „тематична” екскурзоводска беседа в регионални и местни исторически музеи. Във: Виж кой говори. Комуникационни и интерпретационни модели в музея. Академично издателство „проф. Марин Дринов”. С., 2014, с. 84  – 97. В:Пейчева, Л. и С. Казаларска. Предговор. В: Op. cit., с. 13   Иванова, В. Музеят отвъд нацията” – мисия (не)желана (конкретни практики в РИМ  – Кърджали и ИМ – Чипровци. В: Музеят отвъд нацията? Сборник доклади от третата научна конференция, проведена под мотото „Дебати в музеологията”. ИК „Гутенберг” С., 2016, с. 159 – 185. В: Казаларска, С. Предговор. В: Op. cit., с.12-13.   Ivanova, V. Socialismus bulgar” – modele fundamentale de interpretare în spaţiul academic bulgar și “museul absent” al totalitarismului bulgar. In: După 25 de ani. Evaluări și reevaluări storiografice privind comunismul. Institut de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Romănesc. Memorialul Rezistenţei Anticomuniste Ţara Făgărașului”. Volum coordinat de Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu. Polirom, 2017, p. 388 – 404. In: Editorii. Cuvânt-înainte, p. 20.    Изготвени рецензии на дипломни работи по бакалавърски специалности и изнесени магистърски програми:   2014 г. – Румяна Михайлова. Възможности за развитие на културно-исторически туризъм в област Хасково, специалност „Туризъм”, ОКС „бакалавър”.   2012 г. – Байрамали Реджеб. Френско-германските отношения през 30-те години на ХХ век, магистърска програма „Дипломация и международни отношения”, ОКС „магистър”.   2012 г. – Елина Попратилова. Александър Стамболийски и българо-югославското помирение (1919-1923), магистърска програма „Дипломация и международни отношения”, ОКС „магистър”.   2012 г. – Ивета Иванова. Никола Мушанов и отношенията с нашите съседи (1931 – 1934 магистърска програма „Дипломация и международни отношения”, ОКС „магистър”.   2012 г. – Мюмюне Мюмюн. Регионална структурна политика на Европейския съюз и Източното разширяване (1989-2006), магистърска програма „Дипломация и международни отношения”, ОКС „магистър”.   2012 г. – Северина Койнарчева. Същност и особености на етноса. Междуетнически конфликти в България, Европа и света, магистърска програма „Национална и регионална сигурност”, ОКС „магистър”.   2009  г. – Байрям Байрям. Българската външна политика в периода 1940 – 1941 г., магистърска програма „Българската история в балкански и общоевропейски контекст”, ОКС „магистър”.